Pont annyi, amennyit beleteszel.



Loading


Ösztöndíjak

Szociális ösztöndíjak

A szociális helyzeten alapuló ösztöndíjak a felsőoktatási intézményekben tanuló, a hallgatótársaihoz képest nehezebb szociális helyzetben élő hallgatók főiskolai, egyetemi tanulmányainak anyagi megsegítésére jöttek létre. Ezen ösztöndíjak, ösztöndíjrendszerek működését elsősorban a Felsőoktatási törvény, az 51/2007 Kormányrendelet és az intézményi juttatási és térítési szabályzat deklarálja.

A tanulmányi félévekben rengeteg rendszeres szociális ösztöndíj és az alaptámogatás pályázat érkezik a Hallgatói Önkormányzatokhoz, amelyekről döntést kell hoznia a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságnak. A pályázatok elfogadásáig egy meglehetősen hosszú út vezet, amelybe szeretnénk Nektek egy rövid betekintést adni. Elsőként azonban vegyük sorra, hogy karokon milyen szociális alapú ösztöndíjak érhetőek el a hallgatók számára, hiszen sokszor nehéz eligazodni a lehetőségek útvesztőjében.

Minden félév kezdetén meghirdetésre kerül a legtöbb hallgatót érintő rendszeres szociális ösztöndíj, amely öt hónapon keresztüli rendszeres támogatást jelent. Ez a támogatási forma szociális alapon kerül kiosztásra, ahol a pályázat elfogadásának feltétele a pályázati kiírás teljesítése. Ezen felül minden tanév elején lehetősége nyílik azoknak az elsős hallgatóknak, akik első államilag támogatott képzésben eltöltött félévüket kezdik meg, az alaptámogatás megpályázására. Ez egy egyszer megpályázható, a pályázati feltételeknek való megfelelés után 10 hónapon keresztül kapható ösztöndíj, amely a hallgatói normatíva 50%-át teszi ki. Mindemellett lehetőség van rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésére, ami a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásának enyhítésére igényelhető egyszeri támogatás, ilyen rendkívüli esemény lehet többek között pl. haláleset a családban, betegség vagy gyermek születése. A Demján Alapítvány jóvoltából az elmúlt években a hallgatók jogosultak a Comenius felsőoktatási ösztöndíj megpályázására is, ami az alapítvány által megszabott szabályok és feltételek szerint kerül meghirdetésre és odaítélésre minden tanév első félévében. Az ösztöndíjak összegei minden meghirdetésekor a hatályos jogszabályok és szerződések alapján kerülnek kiírásra, így a támogatási tételek folyamatosan változhatnak, azonban minden esetben jelentős segítséget jelentenek a pályázók számára. Kiemelendő továbbá, hogy alapvető feltétele minden ösztöndíj megpályázásának az aktív hallgatói jogviszony és az államilag támogatott képzésben való részvétel.

A hallgató szociális helyzetét – intézménytől, kartól függően – elektronikusan vagy papír űrlapon igazolhatja. Az adatbekérés során az igénylőnek hivatalos forrásokból igazolnia kell szociális helyzetét (pl. kereseti, iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolás). Hogy kinek milyen igazolást kell benyújtania, az megtalálható az űrlaphoz tartozó kitöltési útmutatóban. A pályázatok benyújtása előtt érdemes körbenézni az intézmény, a kar, a hallgatói önkormányzat, illetve a tanulmányi osztály honlapján.

Rendszeres szociális ösztöndíj

A szociális helyzet megállapítása után a hallgatóknak 5 hónapon keresztül ösztöndíjat folyósítanak a rászorultság mértékével arányosan. A hátrányos helyzetű hallgatók a hallgatói normatíva minimum 10%-ára (2009-ben 11.900 Ft), a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók a normatíva minimum 20%-ára (2009-ben 23.800 Ft) jogosultak, amennyiben elérik az intézményi ponthatárt. A hátrányos helyzetű hallgatók mellett a normatíva 10%-át kapják szociális ösztöndíjként, akik gyámsága nagykorúságuk miatt szűnt meg, illetve a félárvák. A halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók mellett a normatíva 20%-át kapják szociális ösztöndíjként a fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, a családfenntartók, nagycsaládosok, illetve az árvák, ha elérik az intézményi ponthatárt. A szociális helyzet megállapításánál használt pontozási rendszerek és megítélt összegek intézményenként változnak, ezért érdemes elolvasni a helyi szabályozásokat. Minden félévben újra kell pályázni az ösztöndíjra! A pályázati űrlapok a helyi diákirodákban, illetve az intézményi honlapokon, vagy a helyi hallgatói önkormányzat saját honlapján érhető el. A sikeres pályázat feltétele, hogy a szükséges igazolások mindegyikét csatolni kell. A pályázatban és a csatolandó dokumentumok listájáról a kitöltési útmutató ad tájékoztatást.

A pályázás menete és az elbírálás rendszeres szociális ösztöndíj esetén

 • Általában a tanulmányi félév kezdete előtti regisztrációs héten kerül meghirdetésre az ösztöndíj, amelyet egy minimum 3 hetes pályázati időszak követ a szorgalmi időszak elején. Erre az időre nagy szükség van, hiszen a dokumentum beszerzése sok esetben rengeteg utánajárást igényel. A beérkező pályázatokat első körben a Hallgatói Önkormányzatok Diákjóléti Bizottsága (DJB) bírálja el egy pontrendszer alapján, amely a kar Térítési és Juttatási Rendjének része. Ilyenkor mindössze egy hét áll rendelkezésére a bizottságnak ahhoz, hogy lepontozza a beérkező pályázatokat. A pontozás két ellenőrzést követően kerül a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB) elé. A SZEB egy oktatói és hallgatói tagokból álló egyetemi bizottság, amelynek vezetője egy, a Kari Tanács által választott intézetvezető professzor. A végső döntést a pályázatokról ennek a bizottságnak kell meghoznia. Fontos tudni, hogy minden ilyen típusú pályázat elbírálása során a Diákjóléti Bizottságnak és a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságnak is figyelembe kell vennie a hatályos kormányrendeleteket, jogszabályokat, illetve egyetemi szabályzatokat, amelyek rendkívül szigorú kereteket szabnak a pályázóknak. A pályázati kiírás megjelentetése és a hallgatók tájékoztatása a Diákjóléti Bizottság feladata, amelyre minden félév kezdetekor sor kerül a Neptun- rendszeren keresztül, az Egyetem hirdetői felületein (Hallgatói Centrum, NET Aula), ezen kívül a meghirdetett fogadóórákon. Az eredmények kihirdetése után minden félévben biztosít a DJB a hallgatók számára egy 30 napos fellebbezési időszakot, amikor lehetőség van jogorvoslatra az elutasított pályázatok esetén.

Amire érdemes figyelni a pályázat beadásánál

 • Az elutasított pályázatoknál, sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy figyelmetlenségből nem a meghirdetett csatolandó dokumentumok kerülnek a pályázatba vagy hiányosan kerülnek beadásra. Sok esetben valóban rendkívül nehéz a helyes pályázat összeállítása, ezért ennek kiküszöbölésére érdemes felkeresni a Hallgatói Önkormányzatok képviselőit, akik segíthetnek a pályázat helyes összeállításában és felmerülő kérdéseid megválaszolásában, a pályázati időszakban megadott fogadóórákon.

Tervek a jövőben

 • A 2011/2012-es tanév tavaszi félévében bevezetésre kerül a tanulmányi ösztöndíj új rendszere az Oktatási Bizottság vezetésével azért, hogy egy sokkal igazságosabb és teljesítményalapú rendszer jöjjön létre.
 • Elkezdődtek az egyetemi szintű egyeztetések az elektronikus szociális támogatási rendszer bevezetéséről, hiszen az e-szoctám rendszer sok fáradtságot és hibalehetőséget küszöbölne ki.

a 2012/2. félévi tájékoztató

tájékoztatás a csatolandó dokumentumokról

Alaptámogatás

Az alaptámogatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű elsőéves, felsőoktatási tanulmányait először megkezdő hallgatóknak járó, egyszeri ösztöndíj. Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva 50%-a (59.500 Ft). Az alaptámogatást is meg kell pályázni!

Alaptámogatásra jogosult hallgatók köre:

 • hátrányos helyzetű
 • halmozottan hátrányos helyzetű
 • családfenntartó
 • nagycsaládos
 • árva
 • félárva
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Az ösztöndíjat a hallgató a szociális helyzet hirtelen bekövetkezett romlásakor igényelheti. Ilyen rendkívüli esemény lehet többek között pl. haláleset a családban, betegség vagy gyermek születése. Ennek részleteiről a hallgatói önkormányzatok nyújtanak felvilágosítást.

Bursa Hungarica

A helyi önkormányzat, a megyei önkormányzat és a felsőoktatási intézmény által meghirdetett ösztöndíj. Az ösztöndíjprogramhoz nem csatlakozott minden település. A települések listája és bővebb információ a www.bursa.hu weboldalon megtalálható.

A Demján Sándor Alapítvány ösztöndíja - a Comenius Program

A Demján Alapítvány jóvoltából az elmúlt években a hallgatók jogosultak a Comenius felsőoktatási ösztöndíj megpályázására is, ami az alapítvány által megszabott szabályok és feltételek szerint kerül meghirdetésre és odaítélésre minden tanév első félévében. Az ösztöndíj a felsőoktatásban résztvevő, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására jött létre. Az ösztöndíjak összegei minden meghirdetésekor a hatályos jogszabályok és szerződések alapján kerülnek kiírásra, így a támogatási tételek folyamatosan változhatnak, azonban minden esetben jelentős segítséget jelentenek a pályázók számára. Kiemelendő továbbá, hogy alapvető feltétele minden ösztöndíj megpályázásának az aktív hallgatói jogviszony és az államilag támogatott képzésben való részvétel.

A Demján Sándor Alapítvány által létrehozott „Új Comenius Program” keretében egyetemünkön is tanévente közel 150 hátrányos helyzetű, nappali tagozatos orvos-, fogorvos-, ill. gyógyszerészképzésben részt vevő hallgató részesülhet ösztöndíj-támogatásban. A 150 főből közel 20-30 helyet olyan hallgatók támogatására különít el az alapítvány, akiknek külföldi gyakorlatukhoz lenne szükségük anyagi támogatásra. Ez a külföldi ösztöndíjakat kiegészítő juttatás azon rászoruló hallgatók számára elérhető, akiknek szándékukban áll megpályázni valamilyen külföldi ösztöndíjat. A pályázatot az aktuális tanévben szeptemberben írja ki a Hallgatói Önkormányzat. A felhívás a Neptun rendszeren keresztül is eljut az érdeklődőkhöz. A jelentkezés elektronikusan történik, a pályázati űrlap mellett bővebb információk (jelentkezési határidő, pályázati feltételek, szükséges igazolások listája, pontrendszer, stb.) is megtalálhatóak lesznek majd a megadott honlapon. A támogatás összege havi 20 000 Ft, tanévenként 2×5 hónapig, a folyósításnak azonban feltétele az első félév tanmenetben előírt kötelező tantárgyainak sikeres teljesítése, és a második félévre történő beiratkozás! A feltételeknek nem megfelelő „kiesők” helyére január-február hónapban pótpályázat kerül kiírásra, melyre azon hallgatók is jelentkezhetnek, akik ezt az első félévben elmulasztot- ták.

A pályázati feltételekről, követelményekről további tájékoztatást a hallgatói információs irodák vagy diákirodák, illetve a kari hallgatói önkormányzatok tudnak adni.

a 2011-es pályázati űrlap

tájékoztató a csatolandó dokumentumokról

Teljesítményalapú ösztöndíjak

A teljesítményalapú ösztöndíjak elsődleges célja a jól teljesítő hallgatók motiválása, ösztönzése a tanulásra, jutalmazása az előző félévben elért eredménye alapján. A teljesítményalapú ösztöndíjakat is szabályozza a már említett 51/2007-es Kormányrendelet, illetve az intézményi Térítési és juttatási szabályzat. Ezt az ösztöndíjat az ösztöndíjmutatók alapján homogén csoportokba rendezett hallgatók első 50%-a kaphatja meg.

Tanulmányi ösztöndíjra csak a második félévtől jogosultak a hallgatók, és az intézményi ösztöndíjrendszerek nagy része figyelembe veszi a következő félévekben az elmúlt félévek átlagát is. Ezen kívül a kollégiumi elhelyezés során is domináns az előző féléves tanulmányi teljesítmény.

A tanulmányi ösztöndíj mértéke intézményenként változó. A legjobban teljesítő hallgatók akár 40-45.000 Ft-ot is elnyerhetnek havonta. Az alsó ösztöndíjhatár a hallgatói normatíva 5%-a (2009-ben 5950 Ft).

ÁOK tanulmányi ösztöndíj

A Szenátus által előírt krediteket fel kell venni ahhoz, hogy kaphass ösztöndíjat. Ezek a kreditszámok (mindkét félévben azonosak):

 • év: 23 kredit
 • év: 24 kredit
 • év: 25 kredit
 • év: 29 kredit
 • év: 30 kredit

5. évben is a mintatanterv kreditszámai lettek alapul véve, amely az intézetek teherbírása miatt sajnos a valósággal nem teljesen egyezik meg. Ezért kérlek benneteket, hogy a későbbi problémák elkerülése érdekében vegyetek fel elegendő számú kreditet (27+3). Hogy a jövőben ne így legyen, azon dolgozunk. (Személyes:tavaly ezért nem volt ösztöndíjam nekem sem.)

Továbbá az sem kaphat ösztöndíjat, aki egy 0-nál nagyobb kötelező tárgyat nem teljesít.

A tanulmányi ösztöndíjról bővebben olvashatsz itt.

Köztársasági ösztöndíj

Kulturális, sport- és tudományos ösztöndíjak

Azok a hallgatók pályázhatnak ezen ösztöndíjakra, akik kiemelkedő szerepet töltenek be, és munkájukkal hozzájárulnak a felsőoktatási intézmény kulturális, sport- és/vagy tudományos életéhez. Általános tendencia, hogy mind a kulturális, mind a sport- és tudományos ösztöndíjakhoz feltétel a jó tanulmányi eredmény. Bővebb információ az intézmények honlapján található.

Egyéb ösztöndíjak, pályázati lehetőségek

Léteznek még különböző szociális és tanulmányi alapú ösztöndíjak melyeket az intézmény, a hallgatói önkormányzat vagy akár egy cég, illetve alapítvány hirdet meg. Érdemes tehát heti rendszerességgel ellenőrizni a faliújságokat, az intézmény, a HÖK és a pályázatfigyelő honlapjait, mert 10-15 vagy akár 20.000 Ft-os támogatást is el lehet nyerni pályázat útján. Nem utolsó sorban, nagy segítség lehet a helyi karrierközpont, illetve hallgatói iroda webes és személyes látogatása is, ahol az egyetemi tanulmányokhoz igazodó részmunkaidős, illetve gyakornoki munkát tudnak ajánlani az érdeklődőknek.


QR Code
QR Code Ösztöndíjak (generated for current page)