Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi Kémia

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
  • Gergely Pál - Erdődy Ferenc – Vereb György: Általános és Bioszervetlen Kémia – tankönyv 2001, javított kiadás 2005
  • Csermely Péter, Hrabák András, Idei Miklós, Mészáros György: Bioorganikus kémia - jegyzet, 2005 (szerk.: Mandl József)
  • Mandl J., Mészáros Gy., Tóth M.: Orvosi Kémia és Biokémia a laboratóriumban (gyak. jegyzet.szerk.: Keszler G.)
  • Hrabák A., Mészáros Gy., Müllner N.: Orvosi kémia és biokémia feladatgyűjtemény – jegyzet. 2005 (szerk.: Hrabák András)
  • Tóth Miklós: Szervetlen kémia – jegyzet, 2006

További segédanyagok

altalanos_kemia_tetelek.pdf kézzel kidolgozott általános tételek (2. évfolyamfél, 2014),sajnos csak fényképezve

Orvosi kémia (A-D)
kódja a Neptunon AOKOVI001_1M
kreditértéke 6
típus előadás/gyakorlat
intézet Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
oktatási felelős Dr. Sipeki Szabolcs
elérhetősége sipeki.szabolcs@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60125
számonkérés típusa kiemelt kollokvium
számonkérés típusa év közben 30 kérdéses tesztből álló zárthelyi dolgozat
nehézség nehezen elsajátítható tárgy

Általános leírás a tárgyról

  • A szemeszter egyik legnehezebbnek tartott tantárgya. Célja, hogy a különböző kémiaismeretű hallgatók kémiatudását egy stabil szintre hozza, amely szükséges a biológiai folyamatok megértéséhez. Bukás a fizikával felvételizettek körében fordul elő nagy számban. Az év közbeni tanulás ajánlott.
  • Előadótól függ az előadások színvonala. De a tárgy fontossága miatt a részvétel ajánlott.
  • A félév elfogadásának feltételei: Mind az előadások, mind a gyakorlatok látogatása kötelező. A leckekönyvi aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató legalább a gyakorlatok 75 %-án vegyen részt (legfeljebb 3 hiányzás), és a két félévközi zárthelyi dolgozattal összesen legalább 25 pontot gyűjtsön.
  • Nagyjából az emelt szintű kémia érettségi az alapja a félév tananyagának. Ez bővül ki néhol helyen, főleg az általános kémia tárgykörében. Az előadások általában érdekesek, főleg Mészáros György előadásai hallgatóbarátok!:) A gyakorlatokra érdemes mindig bejárni, sokat segít a félévi vizsgán.

Tematika

Az emberi szervezetben lejátszódó kémiai folyamatok és előforduló vegyületek jellemzése. Az orvosi kémiai ismeretek elősegítik a biokémia, élettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika tárgyak elsajátítását.

Általános Kémia Kémiai kötések - atomrádius, ionizációs energia, elektronegativitás fogalma. Molekula- és hibridorbitálok. Ionos, kovalens, és fémes kötés. Molekulák közötti kölcsönhatások. Halmazállapotok. Oldatok – az oldás folyamata, koncentráció, híg oldatok törvényei, ozmózisnyomás, orvosi jelentőségük. Elektrolit oldatok, vezetőképességük. A víz szerkezete, ionszorzata, a pH számítás. Savak, bázisok, sók, puffer oldatok, orvosi szempontból fontos puffer rendszerek. Redox folyamatok - Oxidációs szám, redox reakciók, az elektrokémiai potenciál, első- és másodfajú elektródok, az elektrometrikus pH mérés. A biológiai redoxpotenciál, élettani jelentősége. Kémiai termodinamika. Reakciókinetika, tömeghatás törvénye, egyensúlyi állandó.

Szerves kémia – Izoméria fogalma és típusai. Szerves vegyületek váz szerinti ismertetése: alkánok, alkének, alkinek, aromás vegyületek. Szerves kémiai reakciók, reakciómechanizmusok típusai. Halogén-, oxigén-, nitrogén- kéntartalmú funkciós csoportokat tartalmazó szerves vegyületek tulajdonságai., biológiai szempontból fontos reakciói.

Szervetlen kémia - A nemesgázok, a halogén-, az oxigén-, a nitrogén-, a széncsoport, földfémek, alkáli földfémek, alkáli fémek, nehézfémek jellemzése. Az oxigéntartalmú szabad gyökök, a levegőszennyezés, az ózon jelentősége.


QR Code
QR Code Orvosi Kémia (generated for current page)