Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Pályázatok a Semmelweis Egyetemen

Az egyetemen minden évben számos pályázat, ösztöndíj, program kerül meghirdetésre, melyekbe ezen rövid összefoglaló segítségével szeretnénk nektek betekintést nyújtani.

Kerpel Fronius Ödön tehetséggondozó program

Az egyetem Szenátusa az egyetem tehetséges hallgatóinak felkutatására és folyamatos gondozására a szorosan vett egyetemi tanulmányok előtt, alatt és után 2007-ben az egyetem korábbi professzoráról, Kerpel-Fronius Ödönről elnevezett Tehetséggondozó Programot hozott létre.

A program elsődleges célja, hogy az egyetemre érkező, ill. itt tanuló tehetséges diákokra felfigyeljen és kiemelten kezelje őket. A programba alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag, elért eredmények) alapján kerülnek be a hallgatók. A diákok a programba kerüléssel elsősorban kiemelt szakmai irányítást, ösztöndíj lehetőségeket kapnak. A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programban részt vevő hallgatók számára az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa mentort biztosít. A mentor a hallgatónak nemcsak a szűken vett szakmai előrehaladását segíti, hanem általános emberi fejlődését is figyelemmel kíséri. A kiválósági Listára illetve a tehetséggondozó programba pályázat útján, évente egy alkalommal lehet jelentkezni.

Dr. Nagy László és Dr. Ferenczy Pálma alapítványának díja

A pályázaton az Általános Orvostudományi Kar azon fiú hallgatói vehetnek részt, akik az első évet legalább 4, 00 átlaggal végezték el. A pályadíj elnyeréséhez önéletrajzot és dolgozatot kell benyújtani, melynek címe minden évben változik. A pályázat odaítéléséről a Kar dékánja által vezetett kuratórium dönt személyes elbeszélgetés után. A pályázatot elnyert két hallgató egy éven (12 hónapon) keresztül havi kb. 20.000 Ft támogatásban részesül. A következő évi felhívást az egyetem honlapján olvashatjátok majd. (várhatóan július végén)

ERASMUS ösztöndíj

Az Európai Unió által létrehozott SOCRATES programnak a felsőoktatás fejlesztésére létrehozott alapprogramja az ERASMUS (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students). A kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot, és legfeljebb 1 évet tölthetnek el különböző európai egyetemeken, mely idő alatt az Európai Unió által folyósított ösztöndíj, illetőleg a Semmelweis Egyetem hozzájárulása összesen kb. 350 EUR/hó (ez az ösztöndíj hosszától, illetve a befogadó országtól függően változhat). Mindenki pályázhat, aki az első két szemesztert sikeresen elvégezte és angolul, vagy a célország nyelvén legalább középfokú ismeretekkel rendelkezik.

Íme néhány a programban résztvevő intézmények közül:

 • Universität Wien
 • University of Helsinki
 • Humboldt- Universität zu Berlin
 • Universitet i Oslo
 • Universitat Degli Studi di Roma
 • Universidade do Porto
 • Université de Lausanne
 • Universidad de Granada

Az idei évben március közepén volt a beadási határidő, a kiírás minden évben megjelenik az egyetemi honlapon is. További tájékoztatást az Erasmus programról a SotePedián itt és itt, valamint ezen a linken kaphattok: www.sote.hu/intezetek/szolgaltatasok/?inst_id=147&page_id=5

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik

 • az előző tanév mindkét félévében legalább 4,25 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot értek el
 • tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeztek.

Fenti kritériumok alapján Köztársasági Ösztöndíjban a Karon a 2011. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Havi összege a 2012/2013. tanév első négy hónapjára 34.000.-Ft/fő/hó, következő hat hónapjára a 2013. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.

A köztársasági ösztöndíjat, az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán - a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben - teszi meg. Pályázni az alábbi - köztársasági ösztöndíj - pályázati lapon lehet, melyhez a megfelelő igazolásokat csatolni kell.

A kérelmeket a Dékáni Hivatal illetékes évfolyam ügyintézőjéhez kell benyújtani. Csak azok az érdemjegyek vehetők figyelembe, ahol az indexben az adott tárgy félév végi aláírása, valamint az érdemjegye is szerepel.

Részletes információk, pontszámítás, ütemterv:

TDK

A TDK a Tudományos Diákkör rövidítése. Korábban a felsőoktatási intézményekben egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. Mára a legtöbb esetben valóságos „körről” ugyan nem beszélhetünk, de a lényeg (a tananyagon túlmutató, tudományos kutatás) megmaradt. A meghirdetett témakörökre nincs semmiféle előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a TDK vezetővel való kapcsolat határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki. A TDK munka eredményeinek bemutatására egyetemünk minden évben TDK Konferenciát rendez, melyről a legszínvonalasabb dolgozatokat az országos konferenciára (OTDK) is be lehet nevezni. További információkat a SotePedián itt és az egyetem TDK honlapjáról gyűjthettek be: www.tdk.sote.hu.

Rektori Pályázat

Az egyetem minden tanévben rektori pályatételeket ír ki az önálló tudományos kutatómunka támogatására, előmozdítására. Erre az egyetem minden hallgatója pályázhat. A beadott dolgozatokat az egyetem I., II., III. díjjal (és pénzjutalommal), illetve dicsérettel jutalmazza. Az I. helyezett pályamunkákat az egyetem jeles osztályzatú szakdolgozatnak fogadja el, amennyiben ezt a hallgató a dékánhoz benyújtott kérvényben kéri. A rektori pályázatról, és az idén meghirdetett címekről a következő linken kap- hattok bővebb felvilágosítást: http://tdk.semmelweis.hu/palyazatok-felhivasok/rektori-palyazat


GyTK-s hallgatóknak szóló pályázati felhívások

Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért alapítványt 1997-ben hozták létre az alapítók, és 1998-ban nyilvánította közhasznú szervezetté a Fővárosi Bíróság.

A Kuratórium Székhelye: Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 9.

Az alapítvány célja:

 • Felsorolás lista elema hazai gyógyszerkutatás és gyógyszertechnológia-kutatás és az ezekhez kapcsolódó tudományterületek fejlődésének
 • a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, valamint
 • a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság szakmai tevékenységének elősegítése, támogatása.

Alapító tagjai: Prof. Dr. Hermecz István, Takácsné Prof. Dr. Novák Krisztina, Prof. Dr. Schőn István

Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében:

 • Tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, illetve hozzájárul a kutatók azokon való részvételének finanszírozásához
 • lehetõségeihez mérten bekapcsolódik a posztgraduális képzésbe, annak támogatásába
 • szakmai díjat adományoz PhD-fokozatot szerzett kutatók részére
 • kutatási tevékenység elismeréséhez külön díjazás juttatásával is hozzájárul
 • kutatásokat szervez és finanszíroz
 • egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány

A Gyógyszerésztudományi Kar első dékánjának, professzor Dr. Mozsonyi Sándornak emlékére alapítvány létesült. Az alapítvány kamataiból a Semmelweis Egyetem kiemelkedően tanuló gyógyszerész- hallgatói, PhD-ösztöndíjasai a gyógyszerészeti tudomány művelésében és a hallgatók oktatásában jó eredményeket felmutató egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli oktatásban részt vevő oktató gyógyszerészek, valamint fiatalon doktorált szakemberek jutalmazhatók.

Az alapítványi ösztöndíjak összege gyógyszerészhallgatók számára:

I. díj 20 000,- Ft II. díj 12 000,- Ft III. díj 8 000,- Ft

Az alapítványi ösztöndíjak pályázat útján nyerhetõk el. Pályázatot nyújthatnak be a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatói, PhD-ösztöndíjasai, a Kar hallgatóinak oktatásában részt vevõ – elsõsorban fiatal, 40 évesnél nem idõsebb – egyetemi oktatók, az Egyetemen kívüli gyakorlati oktatásban részt vevõ oktató gyógyszerészek, valamint a fiatal doktorok.

A pályázat feltételei gyógyszerészhallgatók számára:

 • Az előző két félévben legalább 4,00 tanulmányi átlageredmény.
 • Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik tanulmányi versenyen helyezést értek el, rektori pályázaton vagy tudományos diákköri konferencián díjazásban részesültek, illetőleg a pályázatra 10–15 oldal terjedelmű dolgozatot nyújtanak be a különböző szintű gyógyszergyártás, gyógyszer ellenőrzés, gyógyszerfelhasználás (farmakológia, marketing stb.) tárgyköréből, illetve a gyógyszerek eltartása, expedíciója, a magisztrális gyógyszerkészítés vagy a gyógyszergazdálkodási szervezés témaköréből: azonos feltételek esetén az állami nyelvvizsga- bizonyítvánnyal rendelkezők pályázatát kell kedvezőbben értékelni.
 • A pályázati kérelemhez mellékelni kell a szakmai (tanulmányi) tevékenységet is ismertető önéletrajzot.

A pályázatokat minden évben február 20-ig lehet benyújtani a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Hivatalába. A pályázatok elkészítésének és elbírálásának megkönnyítése érdekében pályázati űrlapok a Dékáni Hivatalban vehetők át. A pályázatok elbírálásáról és az ösztöndíjak odaítéléséről a Kar dékánja által felkért és a Kari Tanács által jóváhagyott összetételű kuratórium dönt.

Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj

A Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj alapításának célja a gyógyszerészhallgatók tudományos érdeklődésének ösztönzése és kiemelkedő tudományos munkájának elismerése.

A Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának rendje:

az Ifjúsági Emlékéremmel és Jutalomdíjjal jutalmazhatók:

 • a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő színvonalú pályamunkák, a rektori pályázatok
 • a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott elõadások (írásbeli formában)
 • a Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirdetett pályázatra benyújtott, önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó dolgozatok.

Az elismerést a megbízott előadók, illetve a Tudományos Diákköri Tanács Elnöke kezdeményezhetik. A kitüntetésre – a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével – a Kar Dékánja tesz javaslatot. Az Ifjúsági Emlékérmet a Kari Tanács ítéli oda, valamint a jutalomdíj összegét is meghatározza. Évenként 1 db emlékérem adományozható. Egy pályamunkát legfeljebb két társszerző nyújthat be. Ebben az esetben a szerzők külön-külön emlékérmet kapnak, a jutalomdíj azonban megosztott. A pályázatokat minden évben január 25-ig lehet benyújtani a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Hivatalába. Az Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj átadására minden évben a március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett egyetemi ünnepélyen kerül sor.

Aesculap a Gyógyszerésztudományért és Oktatásért Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26.

Az alapítók az Alapítvány javára átadott vagyoni erejükkel hozzájárulnak a Gyógyszerésztudományi Kar működésének fenntartásához, a kari intézmények, valamint a gyógyszerészképzés fejlesztéséhez és feltételeinek javításához.

Az alapítvány célja: Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az Alapítvány támogatja a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar fenntartását, elősegíti a Kar oktatóinak tudományos rendezvényeken való részvételét, kiküldését a költségek részbeni átvállalásával, támogatja a Kar hallgatóinak nemzetközi és hazai rendezvényeken való részvételét, elősegíti sikeres működésüket a jövőjüket megalapozó nemzetközi kapcsolatok építésében, oktatási és tudományos feladatok, kutatási tervek költséghányadainak átvállalása, pályázatok kiírása és lebonyolítása, a sikeres pályázók és műveik díjazása és gyógyszerészeti tudomány és gyakorlat különböző területein, kapcsolatteremtés más magyar és külföldi társalapítványnyal, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, amelyek hasonló célok megvalósítását tűzték ki célul.

 

QR Code
QR Code Pályázatok a Semmelweis Egyetemen (generated for current page)